tel.: +420 777 079 049

Kurzy Microsoft Office

Ing. Zdeněk Novák

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky mají platnost od 25. 7. 2014.

Obchodní podmínky ke stažení.

Článek 1

Předmět obchodních podmínek

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností při poskytování kurzů Microsoft Office provozovatelem fyzickým i právnickým osobám – zákazníkům (dále jen „Objednatel“).Článek 2

Provozovatel

Provozovatelem kurzů je ing. Zdeněk Novák, IČ 01382250, zapsaný v Živnostenském rejstříku, místo podnikání třída Edvarda Beneše 1424/19, 500 12, Hradec Králové - Nový Hradec Králové. Provozovatel není plátcem DPH.Článek 3

Popis kurzů

Aktuální popis standardních kurzů pro veřejnost je uveden na webových stránkách www.znch.cz. Tamtéž je uvedena aktuální nabídka kurzů, jejich cena, rozsah a další parametry.

Kurzy individuální a kurzy pro firmy jsou realizovány na základě dohody mezi provozovatelem a objednatelem.

Kurzy probíhají v prostorách, které zajišťuje provozovatel, případně po dohodě v prostorách, zajištěných objednatelem.Článek 4

Ceny kurzů

Aktuální ceny kurzů standardních kurzů pro veřejnost jsou uvedeny na webových stránkách www.znch.cz. Uvedené ceny zahrnují DPH.

Ceny kurzů individuálních a kurzů pro firmy jsou řešeny individuálně pro konkrétní případ na základě poptávky objednatele a nabídky provozovatele.Článek 5

Slevy

Podmínky poskytnutí slevy u kurzů pro veřejnost jsou uvedeny na webových stránkách www.znch.cz. Provozovatel kurzu si vyhrazuje právo na kontrolu údajů, které objednatel při nárokování slevy v objednávce uvedl.Článek 6

Objednávka

Objednávku je třeba realizovat písemně pomocí kontaktního formuláře, objednávkového formuláře, e-mailem nebo poštou. Objednávka je závazná a je od ní možné odstoupit jen písemně (e-mailem nebo poštou), na základě dohody s provozovatelem kurzu přičemž platí tyto obchodní podmínky, viz článek 8.

Přijetí objednávky provozovatel objednateli bez zbytečného prodlení potvrdí.

Provozovatel při uskutečnění objednávky zjistí aktuální obsazenost jednotlivého kurzu. V případě, že kapacita kurzu je již naplněna, bude objednateli nabídnut náhradní termín.Článek 7

Platební podmínky

Na základě přijaté objednávky je provozovatelem vystavena zálohová faktura s uvedením částky k úhradě, bankovním spojením a dalšími parametry. Po její úhradě bude objednateli zaslána faktura s vyznačením přijaté platby.

Objednatel je povinen uhradit fakturu do data její splatnosti, která je nejpozději dnem uzávěrky kurzu. V případě neuhrazení faktury nebo nedodržení termínu splatnosti objednávka kurzu zaniká.Článek 8

Storno objednávky

Od objednávky může objednatel odstoupit jen písemně (e-mailem, poštou), viz článek 6 těchto obchodních podmínek.

Pokud objednatel stornuje objednávku před termínem uzávěrky kurzu, nabídne provozovatel náhradní termín kurzu ve stejné cenové relaci nebo vrácení objednatelem uhrazené částky v plné výši.

V případě, že objednatel stornuje objednávku po termínu uzávěrky kurzu nejpozději však 3 dny před termínem konání kurzu (v případě vícedenních kurzů 3 dny před prvním dnem konání kurzu), nabídne provozovatel objednateli náhradní termín kurzu ve stejné cenové relaci. Pokud si objednatel nevybere ani jeden z následujících 3 termínů, nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků zaniká a bude vyúčtován jako náhrada škody – ušlého zisku - vzniklého provozovateli.

Pokud objednatel provede storno kurzu teprve 2 dny před kurzem a později nebo neprovede storno objednávky vůbec a na kurz se nedostaví, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků. V případě storna budou zaplacené prostředky vyúčtovány jako náhrada škody – ušlého zisku - vzniklého provozovateli.

Rozhodným datem je datum přijetí storna provozovatelem, tj. datum přijetí e-mailu nebo doručení poštovní zásilky.

Objednatel je oprávněn místo sebe na kurz poslat náhradníka, provozovatele kurzu stačí o této skutečnosti informovat. Provozovatel a objednatel kurzu se mohou dohodnout na jiných podmínkách storna objednávky.Článek 9

Konání kurzu

Provozovatel kurzu si vyhrazuje právo kurz neuskutečnit, pokud do termínu uzávěrky neobdrží objednávky a platby od minimálního počtu účastníků nebo pokud se do termínu 3 dnů před termínem konání kurzu (v případě vícedenních kurzů 3 dny před prvním dnem konání kurzu) odhlásí takový počet účastníků, že počet zbývajících přihlášených účastníků se dostane pod stanovený minimální limit.

Pokud tento stav nastane, přihlášení účastníci budou neprodleně informování, bude jim nabídnut náhradní termín kurzu nebo vrácení uhrazené částky v plné výši.

Dojde-li k události, která znemožní uskutečnění kurzu v plánovaném termínu (onemocnění lektora, zásah vyšší moci apod.), přihlášení účastníci budou neprodleně informování, bude jim nabídnut náhradní termín kurzu nebo vrácení uhrazené částky v plné výši.

Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit místo konání kurzu. Místo konání však může být pouze jiné v rámci města, kde se původně vypsaný kurz měl konat. Tuto změnu je provozovatel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.Článek 10

Reklamace

Pokud účastník kurzu není spokojen s kvalitou služeb, které provozovatel poskytl, např. nedodržení programu kurzu, nevyhovující vybavení apod., má právo poskytnuté služby reklamovat. Reklamace musí být provedena písemně (kontaktním formulářem, e-mailem, poštou).

Provozovatel se zavazuje k reklamaci bezodkladně vyjádřit.V Hradci Králové dne 25. 7. 2014